Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

PAR MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROBLĒMĀM

PAR MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROBLĒMĀM

 

SIA „Rēzeknes enerģija” informē, ka 04.06.2009. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 1.punkta e) apakšpunkts kā vienu no pārvaldnieka (mājas apsaimniekotāja vai īpašnieka) obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām nosaka dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšanu. Dzīvojamām mājām izvirzītas minimālās energoefektivitātes prasības noteiktas 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām”.

Diemžēl pārvaldnieku sniegtie dati par norēķinu periodā māju patērēto siltumenerģijas daudzumu norāda uz to, ka daudzu dzīvojamo māju vidējais siltumenerģijas patēriņš uz 1 m2 pārsniedz Ministru kabineta noteikumos maksimāli noteikto robežu, kas noved pie augstiem rēķiniem par siltumapgādi.

SIA „Rēzeknes enerģija” saņem sūdzības no iedzīvotājiem par mājas patērēto siltumenerģijas daudzumu, uzskatot to par pārmērīgu un uzliekot atbildību uz siltumenerģijas pakalpojuma sniedzēju, kaut gan patērētais siltumenerģijas daudzums ir tieši atkarīgs no dzīvojamās mājas energoefektivitātes un pārvaldnieka darbībām šajā jomā.

SIA „Rēzeknes enerģija” aicina iedzīvotājus aktīvāk sadarboties ar savu māju pārvaldniekiem, lai risinātu energoefektivitātes problēmas. Uzsveram, ka veicamas darbības energoefektivitātes paaugstināšanas jomā neapšaubāmi novedīs pie rēķinu par siltumapgādi samazināšanas.

Par iedzīvotāju parādiem

SIA "Rēzeknes enerģija" informē, ka iedzīvotāju parāda apmērs uz 2013.gada 01.janvāri sastāda 1 203 643,94 latu. Šis parāds ir izveidojies par laika periodu no 01.10.2008. līdz 30.11.2012.

Par iedzīvotāju parādiem

Par iedzīvotāju parādiem

 

Uz 2012.gada 01.augustu iedzīvotāju parāda apmērs par piegādāto siltumenerģiju sastāda 1 331 807,2 LVL (parāds par laika periodu 01.10.2008.-30.06.2012.), bet juridisko personu parāds sastāda 123 141,28 LVL.

Par cirkulāciju

SIA „Rēzeknes enerģija” piegādā siltumenerģiju pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 876 no 21.10.2008.g. „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” līdz katras ēkas sienai - atbildības robežai. Siltumenerģijas patēriņa uzskaite ēkā tiek veikta ar komercmēraparātiem (siltumskaitītājiem). Pamatojoties uz siltumskaitītāju rādījumiem, izlietotā siltumenerģija tiek sadalīta dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem saskaņā ar pieņemto norēķinu kārtību tas ir Rēzeknes pilsētas domes lēmums  Nr. 83 no 28.08.2009.g. par noteikumu „Noteikumi par patērētās siltumenerģijas  apmaksu Rēzeknes pilsētas dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.

Gribam paskaidrot, ka ar siltumskaitītāju uzskaitītā siltumenerģija karstā ūdens apgādei pēc būtības ir siltumenerģijas daudzums, kurš izlietots ne tikai ar karsto ūdeni, bet arī karstā ūdens cirkulācijas rezultātā pa cauruļvadiem atdotā siltumenerģija no ūdens atdzišanas stāvvados, pagraba un bēniņu cauruļvados, starpstāvu stāvvados, dvieļu žāvētājos un siltumpunktam.

Par karstā ūdens padeves pārtraukumiem

UZMANĪBU ABONENTIEM!

 

SIA „Rēzeknes enerģija” paziņo, ka šogad karstā ūdens padeve tiks pārtraukta sekojošā kārtībā

Pašvaldības sociālie pabalsti

Sakarā ar to, ka no 2012.gada 09.janvāra Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde uzsāks pieteikumu pieņemšanu pabalstam siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, SIA "Rēzeknes enerģija" atgādina, ka Abonentu daļā ir ieviests pieņemšanas laiks, ārpus kura iedzīvotāji netiks pieņemti.

 

Iedzīvotāju pieņemšana notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst.13:30 līdz 16:30. Uz pieņemšanu vēlams iepriekš pierakstīties. Tie iedzīvotāji, kuri ieradīsies uz pieņemšanu pēc iepriekšējā pieraksta, tiks pieņemti savā noteiktajā laikā ārpus "dzīvās" rindas.

 

 

Rēzeknes pilsētas mājas lapā www.rezekne.lv ir izvietota sekojoša informācija par pabalsta saņemšanu:

 

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde informē, ka no 2012. gada 9. janvāra tiks piešķirts pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiem Rēzeknes pilsētas pensionāriem un invalīdiem, kuriem dzīvesvieta deklarēta dzīvokļos ar centrālo apkuri, par 2012. gadu.

Pabalsts tiks piešķirts tiem pensionāriem un invalīdiem (ja ģimenē ir pierakstīts viens un vairāki pensionāri), kuriem vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz Ls 180,00 mēnesī vienai personai.

Pabalsts cietā kurināmā (malkas) iegādei par 2012. gadu tiks piešķirts sākot no 2012. gada 1. aprīļa. Pabalsts tiks piešķirts vienu reizi gadā un tā apmērs ir 90 Ls.

Pārvaldē pensionāri un invalīdi, kuriem pienākas pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, tiks apkalpoti Sociālās aprūpes pārvaldes 128. kabinetā pēc sekojoša grafika:

Janvāris:

 • 09., 11., 12. uzvārdi sākas ar A, Ā,
 • 16., 18., 19. – B, C, Č,
 • 23.,25., 26. – D, E, Ē, F,

Februāris:

 • 30. janv., 1.,2. uzvārdi sākas ar G, Ģ, H, I, Ī, J,
 • 6.,8., 9. – K, Ķ,
 • 13., 15.,16. – L, Ļ, M,
 • 20., 22., 23. – N , O, P,

Marts:

 • 27., 29. febr., 1., 5.,7.,8. uzvārdi sākas ar R, S, Š,
 • 12.,14.,15. – T, U, Ū,
 • 19., 21.,22. – V, Z, Ž.

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās no plkst. 8.30-12.00; 12.30-16.00.
 • Trešdienās no plkst. 8.30-12.00.
 • Ceturtdiena no plkst. 8.30-12.00; 12.30-16.00.
 • Otrdien un piektdien klienti netiks pieņemti.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pensionāra vai invalīda rakstisks iesniegums;
 • pase;
 • SIA „Rēzeknes enerģija” rēķins par sniegto pakalpojumu.

Papildus informācija: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 128. kabinetā, tālr. 64622128.

SIA "Rēzeknes enerģija" informē, ka tiek uzsākta pieteikumu pieņemšana lietotāju reģistrācijai mājas lapā

SIA "Rēzeknes enerģija" informē, ka tiek uzsākta pieteikumu pieņemšana lietotāju reģistrācijai mājas lapā, kas dos lietotājiem sekojošas priekšrocības:

1) abonentiem, izmantojot internetu, ir iespēja iepazīties ar savu norēķinun stāvokli, apskatīties iepriekšējo mēnešu norēķinus, izdrukāt tekošā mēneša rēķinus;

2) noskaidrot skaitītāja rādījumus, apskatīt esošo skaitītāju rādījumus, ievadīt skaitītāju rādījumus par izlietoto ūdeni vai citiem pakalpojumiem, kuri tiek uzskaitīti ar skaitītājiem.

 

Pieteikties pakalpojumam var SIA "Rēzeknes enerģija" Abonentu nodaļā Rēzeknē, Rīgas ielā 2.

 

Šis pakalpojums ir pieejams tiem lietotājiem, kuri ir noslēguši līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu ar SIA "Rēzeknes enerģija".

SIA „Rēzeknes enerģija” Abonentu daļā no 2011.gada 01.decembra ir ievests jauns apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība.

SIA „Rēzeknes enerģija” Abonentu daļā no 2011.gada 01.decembra ir ievests jauns apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība.

 

No 2011.gada 01.decembra visos jautājumos, kas ir saistīti ar parādiem, aprēķiniem vai iesniegumiem, iedzīvotāji varēs griezties pie Abonentu daļas darbiniekiem otrdienās un ceturtdienās no plkst.8:30 līdz plkst.11:30 un no plkst. 13:30 līdz plkst. 16:30. Iedzīvotāju pieņemšana notiks pēc iepriekšējā pieraksta. Pieteikties apmeklētāji varēs pa tālruni 64605577 vai arī Abonentu daļā, izdarot ierakstu par savu apmeklējumu uzņēmuma veidlapā.

Bez iepriekšējās pierakstīšanas apstiprinātajos pieņemšanas laikos iedzīvotājus ar aktiem par skaitītāju maiņu pieņems datu ievades operatores.

Juridiskās personas un māju vecākie tiks pieņemti trešdienās un piektdienās pēc iepriekšējā pieraksta (pieteikties pa tālruni 64605577).

SIA „Rēzeknes enerģija” atgādina, ka Abonentu daļā strādā kase, kur iedzīvotāji bez komisijas maksas var apmaksāt rēķinus par apkuri un karsto ūdeni. Kases darba laiks:

Pirmdienās 8:00 – 16:00 (bez pusdienu pārtraukuma);

Otrdienās – piektdienās 8:00 – 16:30 (pusdienu pārtraukums 12:00 – 13:00).

Pirmie rēķini par siltumu

No pirmdienas (07.11.2011.) iedzīvotāji sākuši saņemt pirmos rēķinus par apkuri. Katrā mājā apkures sezona ir sākusies atšķirīgos datumos, jo mājas iedzīvotāji varēja paši izvēlēties, vai viņi gaidīs normatīvajos aktos paredzēto gaisa temperatūru un apkure tiks piegādāta balstoties uz šiem apstākļiem, vai arī iesniegs pieteikumu un apkures piegāde viņu mājās sāksies ātrāk. Ņemot vērā šo apstākli, rēķini par piegādāto siltumu dažādās mājās atšķirties.

Drīz varēs pārvaldīt un apmaksāt rēķinus SIA "Rēzeknes enerģija" mājas lapā

SIA "Rēzeknes enerģija" aktīvi darbojas pie mājas lapas uzlabošanas un drīz lietotājiem būs iespēja, autorizējoties ar savu personīgo lietotājvārdu un paroli, apskatīties rēķinus mājas lapā un uzreiz apmaksāt tos.

Par parādiem uz 2011.gada septembri

SIA „Rēzeknes enerģija” informē Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus, ka šī gada 15. jūnijā tika noslēgti līgumi ar divām parādu piedziņas kompānijām – SIA „Julianus Inkasso Latvija” un SIA „Paus Konsults”. SIA „Julianus Inkasso Latvija” parādu iekasēšanai tika nodoti 338 parādnieki ar kopējo parāda summu 244690 lati, savukārt SIA „Paus Konsults” nodots 371 parādnieks, kuru kopējā parāda summa ir 284 257 lati.

Vipingā notiek maģistrālās siltumtrases nomaiņa

Pašreiz Vipingā Meža ielā notiek intensīvi darbi – novecojušās siltumtrases nomaiņa uz jaunu un mūsdienīgu. Tiek veikta Vipingas rajona siltumtrases galvenās maģistrāles nomaiņa sākot no katlu mājas līdz siltumkamerai Meža un Rēznas ielu krustojumā. Siltumtrases, kuru nomaina, garums ir 365 metri.

Informē Rēzeknes siltumapgādes uzņēmumi

Pēc uzņēmuma „Rēzeknes enerģija” datiem, rēzeknieši ir parādā uzņēmumam vairāk kā miljonu latu. Tiek veikti visi iespējamie likumīgie pasākumi, lai veicinātu parādniekus maksāt par patērēto siltumu – noslēgtas vienošanās par parādu atmaksu un parakstīti parādu apmaksas grafiki, vairāk kā divsimts lietas iesniegtas tiesā un dažas no tām jau nodotas tiesu izpildītājiem parāda piedziņai.

Par parādu uz 2011.gada 01.martu

Uz 2011. gada 1. martu rēzekniešu parāds par izmantoto siltumu bija 1 339 tūkstoši latu, taču maksājumi notiek nepārtraukti, tādēļ šie skaitļi mainās ik dienu. 2011. gada februārī pie mēneša vidējās gaisa temperatūras mīnus 10,25 grādiem tika piemērots tarifs 44,91 Ls/Mwh (bez PVN).

Rēzeknes centra rajona katlu mājā jauni ūdens cirkulācijas sūkņi

Rēzeknes centra rajona katlu mājā notiek rekonstrukcijas darbi un uzņēmums „Rēzeknes siltumtīkli” jau var lepoties ar pirmo veikumu – tiek demontēti savu laiku nokalpojušie ūdens cirkulācijas sūkņi un uzstādīti jauni, kuri gaida uz darbības uzsākšanu.

Kā norit gatavošanās jaunajai apkures sezonai?

Pagājusī apkures sezona beigusies sekmīgi, bez avārijām un nopietniem bojājumiem, Rēzeknei siltumapgādes pakalpojums sniegts visas apkures sezonas laikā, bez pārtraukuma. Pagājušajā gadā sekmīgi pabeigta katlumājas rekonstrukcija ziemeļu rajonā, un tas pilsētā deva iespēju nepaaugstināt tarifus, kaut arī daudzās pozīcijās cenas strauji pieaug.

Rēzeknes siltumapgādes uzņēmuma vadība informē par pagājušo apkures sezonu un nākotnes plāniem

Rēzeknes siltumapgādes uzņēmuma vadība informē par pagājušo apkures sezonu un nākotnes plāniem

Par parādu uz 2010.gada 01.decembri

Cienījamie Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji, SIA “Rēzeknes enerģija” abonenti! Informējam, ka 2010.gada 1. decembrī iedzīvotāju parāds par piegādāto siltumenerģiju ir 950 091,84 lati.

Autorizēties