Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Informācija iedzīvotājiem

Cienījamie Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji – SIA „Rēzeknes enerģija” abonenti!

Jaunā 2013./2014. gada apkures sezona jau nav aiz kalniem, tādēļ SIA „Rēzeknes enerģija” vēršas pie siltumenerģijas lietotājiem un dara zināmu, ka pēc apkures sezonas parāds par siltumapgādi ir mazinājies gandrīz par 400 tūkstošiem latu, bet tomēr tas vēl ir liels.

– Esam pateicīgi tai siltumenerģijas patērētāju daļai, kas savlaicīgi norēķinājušies par saņemto siltumu, un lūdzam tos siltumenerģijas lietotājus, kuri vēl nav to izdarījuši, līdz jaunajam apkures sezonas sākumam nomaksāt parādu, jo no tā, cik savlaicīgi tiks veikta pa ziemas periodu iekrāto parādu apmaksa, būs atkarīga siltumenerģijas ražošanas procesa stabilitāte un kvalitāte.

Darbs ar parādniekiem noris nepārtraukti. Daļa parādnieku pēc brīdinājuma saņemšanas griežas uzņēmumā un vienojas par parāda atmaksas grafiku, tādejādi lieta līdz tiesai nenonāk, bet gadījumā, ja tomēr pēc vairākkārtīgiem brīdinājumiem parādnieks nereaģē un parāds nesamazinās, tā atgūšanai tiek vērsta prasība tiesā par nenomaksātā parāda, kavējuma procentu un uzņēmumam radīto zaudējumu piedziņu no abonenta un tā ģimenes locekļiem, piedziņu vēršot uz piederošo mantu un naudas līdzekļiem. Tāpat tiek apsvērta iespēja dzīvokli par parādiem izlikt izsolē.

Maija mēnesī parādniekiem, kuru parāds bija virs 200 latiem, tika izsūtīti uzaicinājumi un pirmstiesas brīdinājumi (pretenzijas). Brīdinājumus saņēma arī juridiskās personas un kooperatīvās sabiedrības. Jūlijā saņēma paziņojumus par parāda apmaksu arī tie abonenti, kuru parādi bija mazāki par 200 latiem. Tāpat maijā, jūnijā un jūlijā ir sastādītas vienošanās par pakāpenisku parāda dzēšanu ar 101 abonentu, bet uz šo brīdi spēkā ir 150 vienošanās. Par minēto laika periodu tiesā iesniegtas 90 jaunas prasības par parāda piedziņu.

Jūnijā esam vērsušies arī pie parādu piedzinēju firmām, un 456 abonentu parādi ir nodoti piedziņai ar parādu piedziņas firmu starpniecību. Atgādinām, ka tiekot šādu firmu sarakstā, iedzīvotājiem un arī juridiskām personām būs liegta iespēja saņemt kredītus, noformēt pirkuma darījumus, līzingus u.t.t.

Pēc stāvokļa uz 2013. gada jūliju tiesvedībā atrodas 376 lietas, tiesu izpildītājiem atdoti 237 izpildu raksti. Ir sagatavotas un iesniegtas 7 prasības par izlikšanu no dzīvokļa. Četrās lietās no tām pagaidām panākta vienošanās par parāda nomaksu un viena lieta vēl nav izskatīta.

Brīdinām nemaksātājus un darām viņiem zināmu, ka piedzenot parādu pēc tiesas nolēmuma, tiem būs pienākums apmaksāt parādu un papildus segt visus ar tiesāšanos saistītos izdevumus (valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus u.c.), kas nav mazas summas. Saskaņā ar Civilprocesa likumu, maksājamā valsts nodeva par prasību, kas novērtējama naudas summā līdz 1500 latiem sastāda 15% no prasības summas, bet ne mazāk par 50 latiem. Piemēram, ja Jūsu parāds sastāda 300 latus, pienāksies apmaksāt valsts nodevu 50 latu apmērā.

Vēlreiz lūdzam, cienījamie abonenti, katra mēneša beigās obligāti ziņot karstā ūdens skaitītāja rādījumus. To var izdarīt

  • aizpildot rēķinā paredzēto „paziņojumu par skaitītāja rādījumiem”;
  • atsūtot ziņas uz e-pasta adresi – abonenti@rezeknesenergija.lv;
  • veicot apmaksu internetā piezīmēs (informācija saņēmējam) rakstīt rādījumus;
  • zvanot pa tālruni 64628026, 64628027 (tālruni izmantot invalīdiem, cilvēkiem ar veselības traucējumiem un māmiņām ar maziem bērniem).

Atkārtoti lūdzam, rast iespēju apmaksāt parādus, pretējā gadījumā būsim spiesti veikt parāda piedziņu likuma noteiktajā kārtībā, un paziņojam, ka sākot ar 2014. gada 1.janvāri visiem neapmaksātiem parādiem tiks aprēķināti nokavējuma procenti.

Autorizēties